Årsregnskab

Et årsregnskab beskriver en virksomhed eller forenings økonomiske situation, så der kan gøres status på økonomien. Regnskabet udarbejdes én gang om året og giver overblik over indtægter, udgifter og formue.

Indhold

Hvad er et årsregnskab?

Årsregnskab er virksomheders økonomiske statusbillede, der udarbejdes én gang årligt.

Alle danske erhvervsdrivende virksomheder er, jævnfør årsregnskabsloven, underlagt loven om årsregnskab. Udgangspunktet for årsregnskabet er den bogføring, som er blevet foretaget i løbet af året, hvor indtægter og udgifter indtastes.

Årsregnskabet giver overblik over virksomheders økonomi – herunder indtægter, udgifter, formue, moms og eventuelt pengestrømme og nøgletal afhængig af virksomhedens regnskabsklasse.

Der eksisterer altså forskellige krav til årsregnskabet afhængig af virksomhedstypen. Der er flere krav, når et aktieselskab udarbejder et årsregnskab, end når en enkeltmandsvirksomhed gør.

Vi ser nærmere på de forskellige krav lidt senere.

Hvilken periode dækker årsregnskabet over?

Årsregnskabet følger typisk kalenderåret – altså fra den 1. januar til den 31. december. Det er også muligt at føre et skævt eller forskudt regnskabsår, hvilket vil sige, at regnskabsåret går fra den 1. juli til den 30. juni i stedet.

Derfor skal du udarbejde et årsregnskab

Overordnet set er der to årsager til at udarbejde et årsregnskab.

Den ene årsag er, at det skaber et godt overblik over økonomien i din virksomhed. Med et klart overblik over indtægter, udgifter og andre nøgletal er det nemmere for dig at være i stand til at udvikle din forretning.

Den anden årsag er, at det ganske enkelt er et krav for langt de fleste virksomhedstyper.

Her er en liste over virksomheder, der skal indberette regnskabet i en årsrapport:

 • Anpartsselskaber
 • Partnerselskaber
 • Aktieselskaber
 • Kommanditselskaber (såfremt alle ejere er selskaber)
 • Interessentskaber (såfremt alle ejere er selskaber)
 • Europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber)
 • Medarbejderinvesteringsselskaber
 • Virksomheder med begrænset ansvar
 • Erhvervsdrivende fonde

Virksomheder, der ikke skal indberette årsregnskab

Hvis du ejer en enkeltmandsvirksomhed, PMV eller I/S, afgør din beskatningsform, hvorvidt du skal udarbejde et formelt regnskab. Hvis du beskattes efter de almindelige personskatteregler, er det ikke et krav at udarbejde et formelt regnskab. I stedet skal du opfylde de skattemæssige principper ved at bogføre ordentligt.

Anvender du virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, er der krav om, at du skal udarbejde et formelt regnskab. Regnskabet skal følge de krav, der er for regnskabsklasse A.

Her er en mere konkret liste over den type virksomhed, der ikke skal indberette regnskab:

 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Kommanditselskaber (hvis mindst én af ejerne er en person)
 • Interessentskaber (hvis mindst én af ejerne er en person)
 • Personligt ejede mindre virksomheder
 • Virksomheder, som er under konkurs
 • Virksomheder, som har indsendt en undtagelseserklæring
 • Virksomheder under rekonstruktion

Kravene til et årsregnskab

Årsregnskabsloven stiller forskellige krav til, hvad et årsregnskab skal indeholde. Alle danske virksomheder er omfattet af loven, der stiller forskellige krav afhængigt af virksomhedens størrelse.

I Danmark opdeles virksomheder i regnskabsklasser, der spænder fra A til D. Mindre virksomheder, som for eksempel en enkeltmandsvirksomhed, tilhører regnskabsklasse A. Dem er der færrest krav til.

Derimod er der flest krav til de store virksomheder i regnskabsklasse D – såsom børsnoterede aktieselskaber.

Det skal et årsregnskab indeholde

Et årsregnskab skal normalt bestå af bestemte oplysninger. Jo højere regnskabsklasse, jo flere krav er der til indholdet.

Hvis din virksomhed for eksempel er i regnskabsklasse D, skal regnskabet også indeholde en ledelsesberetning, en status på finansielle nøgletal, en pengestrømsopgørelse og en revisorpåtegning.

Overordnet er der dog tre kategorier: resultatopgørelse, balance og eventuelle noter. Herunder kan du læse eksempler.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen angiver forhold mellem alle indtægter og udgifter. Formålet er at vise, om der er overskud eller underskud i virksomheden i løbet af regnskabsåret.

Balance

En balance angiver din virksomheds aktiver og passiver.

Aktiver er en virksomheds værdier og består af anlægsaktiver, varebeholdninger, likvider og tilgodehavender. Passiver består af virksomhedens forpligtelser, egenkapital, hensatte forpligtelser og gæld. Det er for at vise, hvordan en virksomhed har finansieret dens aktiver.

Det vigtige er, at aktiver og passiver altid skal stemme overens med hinanden i regnskabet.

Ledelsespåtegning

Her er det virksomhedens leder, der skal inkludere en redegørelse for det seneste års aktiviteter samt forventninger til næste år.

Anvendt regnskabspraksis

Her beskrives den anvendte regnskabspraksis.

Årsregnskab og frist – hvornår skal årsregnskab afleveres?

I forbindelse med frist for årsregnskab afhænger fristen også af din virksomhedstype.

Har du et selskab (ApS eller A/S), skal du aflevere regnskabet ved årsafslutningen til Erhvervsstyrelsen. Fristen for at indberette årsregnskabet er senest fem måneder efter regnskabsårets udløb. De fleste årsregnskaber følger kalenderåret, hvor indberetningen skal være foretaget senest den 31. maj året efter.

Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal dog indsende senest fire måneder efter regnskabsårets udløb.

Driver du en personligt ejet virksomhed (enkeltmandsvirksomhed), skal du ikke indsende regnskabet til Erhvervsstyrelsen eller Skattestyrelsen. I stedet skal du angive oplysninger om dine regnskabstal og resultater (over- eller underskud) med en indberetning af dit oplysningsskema senest den 1. juli året efter, dit regnskabsår afsluttes. Skattestyrelsen kan hente oplysninger fra oplysningsskemaet, hvis du udvælges til skattekontrol.

Vil du vide mere?

For at udarbejde et årsregnskab, skal du have styr på alle bilag fra året. 

Med Acubiz er du sikker på at få digitaliseret processen omkring alle former for medarbejderrelaterede udgifter og bilag. Dermed er du sikker på, at der er styr på den del af sagerne, når årsregnskabet skal laves.

Spar tid på administrationsopgaver og konfigurer Acubiz med din virksomheds bogføringspraksis til at samle, håndtere og optimere de administrative delprocesser i forbindelse med udgifter.

FAQ

Et årsregnskab er en økonomisk status for en virksomhed, der udarbejdes én gang om året. Regnskabet giver blandt andet et overblik over virksomhedens indtægter, udgifter, formue og moms.

Udgangspunktet for årsregnskabet er den bogføring, der er foretaget i løbet af året, hvor indtægter og udgifter indtastes. Mange virksomheder benytter sig af automatiseret og digital udgiftshåndtering for at sikre, at regnskabet stemmer.

Årsregnskabet skal underskrives af virksomhedens ledelse (registrerede direktører og medlemmer af selskabets bestyrelse) og revisor, hvis virksomheden er omfattet af revisionspligt.

Årsregnskabet følger typisk kalenderåret fra 1. januar til 31. december. Det er også muligt at føre et skævt eller forskudt regnskabsår, hvor regnskabsåret går fra den 1. juli til den 30. juni i stedet.

Man skal aflevere sit årsregnskab til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter regnskabets afslutning. Store virksomheder skal dog aflevere regnskabet senest fire måneder efter regnskabsåret slutter.

Et årsregnskab består typisk af en resultatopgørelse, en balance og en pengestrømsopgørelse samt noter og ledelsesberetning.

Et årsregnskab indeholder informationer om virksomhedens indtægter, udgifter, formue, moms og eventuelle pengestrømme og nøgletal af virksomhedens regnskabsklasse. Derudover indeholder regnskabet typisk en ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse.

Det er super, at I har styr på processerne!

Hvis I på et tidspunkt skal kigge jeres processer efter i sømmene, så har vi lavet et lille opslagsværk, som I eventuelt kan kigge i.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så sender vi et eksemplar til dig.

Den ultimative guide til: Expense Management
For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Godt at høre, at I har mestret Expense Management!

Lorem ipsum…

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Få en gratis demonstration

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.

Gratis og uforpligtende

For at udfylde formularen, skal du først acceptere vores marketing cookies.
Klik her for at tilpasse dine valg af cookies.